Regulamin usługi „Porównywarka kredytów hipotecznych” w Grupie ANG S.A. w Warszawie

wersja obowiązująca od dnia 18.05.2022r. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z „Porównywarki kredytów hipotecznych”, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej https://angfinanse.pl/porownywarka/ (dalej „Porównywarka”), tj. narzędzia umożliwiającego bezpłatne porównanie kredytów hipotecznych dostępnych w ofercie Grupy ANG S.A. z siedzibą w Warszawie, a tym samym stanowi regulamin (dalej „Regulamin”) określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.). 

2. Usługodawcą jest ANG Odpowiedzialne Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Dziekońskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860811, posiadająca NIP: 5213909027, REGON: 387270774 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.339.456,00 zł. w całości opłacony (dalej „ANG” lub „Spółka”). 

3. Z usługi Porównywarki mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Użytkownik”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Rozpoczęcie korzystania z Porównywarki wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. 

5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Porównywarki następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług ANG zapoczątkowanych w ramach Porównywarki. 6. ANG jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego i nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. ANG jest umocowana do wykonywania czynności faktycznych związanych z pośrednictwem kredytowym w zakresie wynikającym z zawartych z kredytodawcami umów agencyjnych. 

II. Opis usług 

1. Usługa Porównywarki obejmuje: 

a) porównanie wstępnych parametrów kredytów hipotecznych dostępnych za pośrednictwem ANG, 

b) możliwość przesłania przez Użytkownika prośby o kontakt ze strony ANG za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

2. Usługi, o których mowa w pkt. 1, są świadczone bezpłatnie. 

3. Wyniki prezentowane Użytkownikowi w ramach Porównywarki mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank. 

1

4. Niezależnie od wskazanej w pkt. 2 zasady nieodpłatności usług, Użytkownik w przypadku korzystania z usług, ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika. 

5. W celu skorzystania z usługi Porównywarki Użytkownik powinien wskazać przeznaczenie kredytu, czy nieruchomość jest kupowana bezpośrednio od dewelopera, przybliżoną cenę nieruchomości, kwotę kredytu, jaką Użytkownik jest zainteresowany, okres kredytowania, preferowany rodzaj oprocentowania oraz wiek najstarszego kredytobiorcy. Na podstawie podanych informacji Użytkownik otrzyma wstępne parametry kredytów hipotecznych dostępnych za pośrednictwem ANG. 

6. Użytkownik ma możliwość zamówienia kontaktu ze strony ANG w celu porozmawiania z ekspertem ANG o interesującym Użytkownika finansowaniu. 

III. Warunki techniczne korzystania z usługi 

1. W celu prawidłowego korzystania z Porównywarki i korzystania z jej wszelkich funkcjonalności, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: a) posiadanie zainstalowanej i uruchomionej dowolnej przeglądarki internetowej w aktualnej wersji; 

b) posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, z systemem Windows 7 lub nowszym, OS X 10.8 lub nowszym (komputer), Android 5.0 lub nowszym, IOS 9.0 lub nowszym, Windows Phone 10 lub nowszym (urządzenie mobilne); 

c) dodatkowo w używanej przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies. 

2. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na stronie internetowej, na której znajduje się Porównywarka, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z usługi Porównywarki. 

3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na urządzeniu zaporę systemową. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. ANG oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu informatycznego Spółki. 

IV. Prawa autorskie 

1. Zarówno układ treści zawarty w Porównywarce, jak i poszczególne jej części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich przysługujących Spółce. 

2. Zawartość Porównywarki może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko do celów osobistych. Korzystanie z materiałów opublikowanych w ramach Porównywarki w celu innym 

2

niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego. 

3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują w Porównywarce podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 

4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, ANG ma prawo dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

V. Reklamacje 

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usługi Porównywarki pisemnie na adres: ANG Odpowiedzialne Finanse S.A., ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@angfinanse.pl 

2. Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku. 

3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację. 

4. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem z usługi Porównywarki rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między ANG a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru. 

5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z Kancelaria, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

VI. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ANG. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”). 

3. W ramach usługi Porównywarki przetwarzane są informacje o adresie IP Użytkownika, parametrach kredytu podanych przez Użytkownika, dane statystyczne, jak również imię, 

3

nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail) w razie podania ich w formularzu zamówienia kontaktu. 

4. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi Porównywarki jest niezależne od przetwarzania przez Spółkę danych osobowych podawanych w serwisie angfinanse.pl. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie angfinanse.pl znajdują się w Polityce prywatności opublikowanej na tej stronie internetowej. 

5. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

a) w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. usługi Porównywarki, w tym zamówienia kontaktu ze strony Spółki, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia lub wykonywania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b) w celu analizy korzystania z usługi Porównywarki, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

c) w celu rozpatrywania reklamacji, jak również ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co także stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

6. Dane osobowe są przetwarzane przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną, a w przypadku złożenia reklamacji lub wystąpienia z roszczeniami – do czasu rozpatrzenia reklamacji lub roszczenia bądź do czasu przedawnienia danego roszczenia. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 

8. Dane osobowe są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz ANG świadczącym na rzecz Spółki usługi wsparcia informatycznego. 

9. Osobom, których dane są przetwarzane przez ANG, przysługują następujące prawa: a) dostępu do danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą; 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 

10. Wobec użytkowników nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO. 

11. Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. VII. Pliki cookies 

1. W ramach świadczenia usługi Porównywarki są używane niewielkie pliki zwane cookies lub podobne technologie. Pliki te są zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika. 2. Pliki cookies mogą być: 

a) plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia usługi Porównywarki przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej; 

b) plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. 

4

3. Pliki cookies są wykorzystywane przez Spółkę w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z usługi Porównywarki (niezbędne pliki cookies). 

4. Na wykorzystywanie niezbędnych plików cookies ANG nie potrzebuje zgody Użytkownika. Na wykorzystywanie innych plików cookies przez Spółkę Użytkownik może wyrazić zgodę przy pierwszych odwiedzinach strony internetowej, na której świadczona jest usługa Porównywarki. 

5. Zmiana preferencji dotyczących ustawień plików cookies może być dokonana przez Użytkownika w każdym momencie poprzez wywołanie banneru „Ustawienia cookies” dostępnego na dole strony internetowej angfinanse.pl. Możliwe jest także dokonanie zmiany ustawień przeglądarki. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej angfinanse.pl/porownywarka w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 2. Spółka może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 

a) zmiany warunków korzystania z usługi Porównywarki, niepogarszającej sytuacji Użytkownika w porównaniu do dotychczasowej; 

b) konieczności aktualizacji danych Spółki; 

c) zmiany sposobu świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych; 

d) zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez ANG lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Spółki i Użytkownika lub wydania wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez ANG, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Spółki oraz Użytkownika; 

e) zmiany sposobu funkcjonowania usług świadczonych drogą elektroniczną, wynikającej z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej. 

3. Spółka zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując jego nową wersję na stronie internetowej angfinanse.pl/porownywarka, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu. 

4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w każdym czasie, jeśli nie akceptuje treści nowej wersji Regulaminu.