Relacje Inwestorskie

ANG Odpowiedzialne Finanse S.A. z siedzibą  w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1,  00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860811, NIP: 5213909027, REGON: 387270774, kapitał zakładowy w wysokości  2.339.456,00 zł. w całości opłacony.

ANG Biznes S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493589, NIP: 5252451874, REGON: 141770898, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł w całości opłacony.

ZAWIADOMIENIE o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ANG Odpowiedzialne Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – w linku