Polityka prywatności

Polityka prywatności

wersja obowiązująca od  1 czerwca 2024 r.

 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron internetowych, których administratorem jest ANG Odpowiedzialne Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Strony internetowe”) oraz dostępnych na nich funkcjonalności, jak również przetwarzania Twoich danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat wykorzystywanych na Stronach internetowych cookies lub podobnych technologii.

 1. DANE ADMINISTRATORA I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest ANG Odpowiedzialne Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Dziekońskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001091847, posiadająca numer REGON: 527971780, NIP: 5214059967 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem możesz się skontaktować:

 1. listownie, pisząc na adres spółki: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,
 2. mailowo pod adresem e-mail: kontakt@angfinanse.pl,
 3. telefonicznie pod numerem: +48 690 900 070.

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) – panią Agnieszkę Rapcewicz, z którą możesz skontaktować się bezpośrednio we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, pisząc list na podany wyżej adres spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo pod adresem e-mail: iod@angfinanse.pl.

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Administratorem (droga tradycyjna, mailowa, telefoniczna)

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami pocztą tradycyjną, mailowo, telefonicznie (poza infolinią), Administrator otrzymuje bezpośrednio od Ciebie dane osobowe i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach infolinii Administratora

W przypadku, gdy kontaktujesz się z naszą infolinią, przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: głos, imię, nazwisko, numer telefonu oraz inne dane, jakie podasz nam w trakcie rozmowy, a która jest nagrywana. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące, poprzedzone informacją o nagrywaniu – bez względu na to czy połączenie zostało nawiązane w godzinach, w których infolinia jest aktywna, czy poza tymi godzinami. Twoje dane osobowe zbieramy w tym przypadku bezpośrednio od Ciebie poprzez kontakt telefoniczny z nami.

Twoje osobowe przetwarzane są w następujących celach  i na następujących podstawach prawnych:

 1. zapewnienia prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z klientami za pośrednictwem systemu infolinii, utrwalanych w formie nagrania – w oparciu o wyrażoną przez Ciebie dobrowolną zgodę na nagrywanie rozmowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 2. dążenia do zawarcia umowy z Administratorem w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakimi są m.in. podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klientów, ograniczenie możliwości dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące połączenia, a także przez osoby odbierające takie połączenia, zabezpieczenie materiału dowodowego (w tym ustalenie sprawcy naruszenia) pozwalającego na wyjaśnienie, czy miało miejsce w/w naruszenie, zapewnienie ochrony danych osobowych osób dokonujących połączenia, a także danych osobowych innych osób, o których mowa w czasie połączenia, umożliwienie obiektywnej oceny realizacji uprawnień przysługujących osobom dokonującym połączeń, w celu obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii, a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie powyżej, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowania treści usług Administratora (np. obsługi infolinii) do Twoich potrzeb, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i  reklamacji produktów i usług Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku, gdyby przetwarzanie Twoich danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się to będzie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, w związku z czym:

 1. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody – Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody, a przypadku, gdy zgoda nie zostanie wycofana – maksymalnie przez okres 12 miesięcy od momentu podjęcia próby nawiązania kontaktu poprzez infolinię;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 3. przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako Administratora danych, w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż skutecznie zgłosisz swój sprzeciw w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Jeśli w związku z odwiedzaniem naszych Stron internetowych korzystasz także z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, tj.:

 1. usługi zawarcia umowy ubezpieczenia mieszkaniowego (szczegółowe informacje nt. usługi znajdują się w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – usługi zawarcia umowy ubezpieczenia mieszkaniowego”);
 2. usługi porównywarki kredytów hipotecznych, w tym zamówienia kontaktu ze strony Administratora (szczegółowe informacje nt. usługi znajdują się w „Regulaminie usługi „Porównywarka kredytów hipotecznych” w ANG Odpowiedzialne Finanse S.A. w Warszawie”);
 3. usług formularz kontaktowy (szczegółowe informacje nt. usługi znajdują się w „Regulaminie usług Formularz kontaktowy”);
 4. usługi dodaj opinię o ekspercie (szczegółowe informacje nt. usługi znajdują się w Regulaminie usługi „Dodaj opinię”),

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i jej wykonywania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających m.in. z aktu o usługach cyfrowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE; “akt o usługach cyfrowych”);
 3. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. analizy korzystania z dostępnych funkcjonalności, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej rozwiązaniu mogą być przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

4. Przetwarzanie danych osobowych klientów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub kontrahentów współpracujących z Administratorem w zakresie innym niż usługi pośrednictwa finansowego

Jeśli zawieramy z Tobą jako naszym klientem lub kontrahentem umowę w przedmiocie innym aniżeli świadczenie usług pośrednictwa finansowego, Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach  i na następujących podstawach prawnych:

 1. zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy, zapobiegania oszustwom, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości);
 5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. 

Dane osobowe klientów lub kontrahentów przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

5. Przetwarzanie danych osobowych klientów korzystających z usług pośrednictwa finansowego 

Jeśli zawieramy z Tobą umowę jako naszym klientem w przedmiocie świadczenia usług pośrednictwa finansowego, w tym dopasowania i przedstawienia Ci aktualnej oferty usług finansowych podmiotów, z którymi współpracujemy, Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach  i na następujących podstawach prawnych:

 1. zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy, zapobiegania oszustwom, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi realizację ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej), a w przypadkach, gdy świadczone przez nas usługi nie są regulowane przepisami prawa – rozpatrywanie reklamacji stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości);
 5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. dokonania rozliczenia wynagrodzenia z instytucjami finansowymi, z którymi zawarłaś/eś umowę za pośrednictwem Administratora, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 7. w celu przeprowadzenia drogą mailową badań satysfakcji klientów, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 8. w celach marketingowych, tj. przesyłania aktualności, ofert promocyjnych, informacji o własnych produktach i usługach Administratora, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 9. w celu nawiązania z Tobą kontaktu przez Administratora i ewentualnego przedstawienia Ci oferty świadczenia usług pośrednictwa finansowego w przyszłości, na podstawie zachowanych danych o Twoich produktach finansowych, o ile wyraziłaś/eś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez następujący czas:

 1. w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych – przez czas świadczenia usługi pośrednictwa finansowego, a w przypadku produktu ubezpieczeniowego – przez cały okres jego obowiązywania, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania przez Ciebie,
 3. w przypadku realizacji przez nas obowiązków prawnych – przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa,
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – do czasu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności do upływ okresu przedawnienia roszczeń lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6. Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych klientów lub kontrahentów pozyskanych przez podmioty współpracujące z Administratorem

Jeżeli jesteś klientem lub kontrahentem współpracującego z nami podmiotu i w związku z nabyciem u niego produktu lub korzystaniem z jego usług, jesteś zainteresowany także świadczonymi przez nas usługami pośrednictwa finansowego (m.in. uzyskaniem finansowania, ubezpieczenia), na Twoje wyraźne żądanie podmiot współpracujący może udostępnić nam Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem formularzy internetowych lub papierowych wypełnionych bezpośrednio przez Ciebie lub za pośrednictwem konsultanta będącego pracownikiem lub współpracownikiem podmiotu współpracującego z Administratorem. Dane przekazywane są jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Ciebie zgody na przekazanie Twoich danych osobowych Administratorowi. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu nawiązania z Tobą kontaktu mailowego, sms lub telefonicznego oraz przedstawienia aktualnej oferty produktów lub usług finansowych, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do czasu realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, lecz nie dłużej niż do wycofania zgody.

W przypadku skorzystania przez Ciebie z oferowanych przez nas usług pośrednictwa finansowego, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach oraz przez okres wskazany w pkt. 5 powyżej („Przetwarzanie danych osobowych klientów korzystających z usług pośrednictwa finansowego”).

7. Przekazywanie danych osobowych potencjalnych klientów lub kontrahentów w związku z zainteresowaniem ofertą podmiotów współpracujących z Administratorem 

Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem i w związku z nabyciem u nas produktu lub korzystaniem z naszych usług, jesteś zainteresowany także usługami świadczonymi przez podmioty z nami współpracujące, na Twoje wyraźne żądanie możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotowi z nami współpracującemu.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem formularzy internetowych lub papierowych wypełnionych bezpośrednio przez Ciebie lub za pośrednictwem naszego konsultanta. Dane przekazywane są jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Ciebie zgody na przekazanie Twoich danych osobowych podmiotowi współpracującemu

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu mailowego, sms lub telefonicznego oraz przedstawienia aktualnej oferty produktów lub usług podmiotu współpracującego, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przez okres wskazany przez podmiot współpracujący.

8. Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli (osób reprezentujących klientów, kontrahentów, podmioty współpracujące z Administratorem)

Jeśli nasz klient, kontrahent, podmiot współpracujący (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Ciebie lub zostałeś przez niego wyznaczony do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Twoje dane osobowe otrzymujemy od tego klienta, kontrahenta, podmiotu współpracującego lub bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy wówczas Twoje dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujesz lub z którym współpracujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujesz), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach  i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem, kontrahentem, podmiotem współpracującym a  nami i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta, kontrahenta, podmiotu współpracującego oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez nas, jak i klienta, kontrahenta lub podmiotu współpracującego, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta, kontrahenta lub podmiotu współpracującego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy klientem, kontrahentem lub podmiotem współpracującym a nami, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z klientem, kontrahentem, podmiotem współpracującym za Twoim pośrednictwem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli przekazujesz nam swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych. 

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z klientem, kontrahentem lub podmiotem współpracującym, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego – 5 lat od zakończenia roku podatkowego).

9. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wysyłką informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (poprzez e-mail, SMS) lub  telefonicznie od Administratora ofert promocyjnych, informacji o własnych produktach i usługach spółki oraz innych informacji marketingowych na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych. 

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Podanie danych jest dobrowolne i w każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana poprzez kliknięcie w link w otrzymanej wiadomości marketingowej lub kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane będą przechowywane w powyższym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wysyłką treści cyfrowych

W przypadku wyrażenia przez Ciebie chęci otrzymywania od nas  treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmujących materiały edukacyjne dotyczące aspektów związanych z branżą finansową (np. w postaci e-booków, broszur, checklist), Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. realizacji umowy świadczonej drogą elektroniczną obejmującej wysyłkę treści cyfrowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, tj. do czasu rezygnacji przez Ciebie z usług lub do czasu przedawnienia roszczeń.

11. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem cookies

W związku z korzystaniem przez Administratora na Stronach internetowych z cookies lub podobnych technologii (co zostało szczegółowo opisane poniżej), Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci identyfikatorów internetowych (np. ID z cookies, adres IP) oraz informacji o Twojej aktywności na Stronach internetowych. Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem cookies lub podobnych technologii są przetwarzane w następujących celach  i na następujących podstawach prawnych:

 1. umożliwienia prawidłowego korzystania przez Ciebie ze Stron internetowych, tj. w celu realizacji usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w przypadku niezbędnych cookies lub podobnych technologii);
 2. dla celów analitycznych, marketingowych i innych (odpowiednio do funkcji danych cookies), w zależności od tego, na które cookies lub podobne technologie została udzielona przez Ciebie zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku cookies i podobnych technologii innych niż niezbędne). 

Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem niezbędnych cookies są przechowywane przez okres ważności poszczególnych cookies, natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane przez okres ważności poszczególnych cookies, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

12. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych

Administrator prowadzi profile w następujących mediach społecznościowych:

 1. LinkediIn –  https://www.linkedin.com/company/angodpowiedzialnefinanse/
 2. Facebook – https://www.facebook.com/angfinanse
 3. Instagram – https://www.instagram.com/ang_odpowiedzialnefinanse/
 4. YouTube – https://www.youtube.com/@ANG_finanse

W związku z prowadzeniem powyższych profili pozyskujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie subskrypcji naszych fanpage’y lub kanałów w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Ciebie komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem nam wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 1. Twój identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 2. Twoje dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Twój wizerunek);
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Ciebie dobrowolnie pod naszymi postami;
 5. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Tobą za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 6. dane statystyczne dotyczące odwiedzin naszych profili lub kanałów w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach  i na następujących podstawach prawnych:

 1. prowadzenia profilu lub kanału w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, wydarzeniach, które organizujemy, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, my i Meta Platforms Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

Według nich, Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na Stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany lub zarejestrowany na portalu społecznościowym. Zaznaczamy, że nie mamy żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie możemy go np. wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności możesz znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które otrzymujemy od operatorów, mamy na nie ograniczony wpływ. Jeśli jesteś zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, zweryfikuj swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych nam za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane do czasu usunięcia Twojego profilu użytkownika na portalu społecznościowym lub do czasu zrealizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu bądź wniesienia przez Cienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku informacji posiadanych przez nas w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na naszym profilu lub kanale do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Pamiętaj, że poza nami administratorem Twoich danych osobowych jest operator danego portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za jego pośrednictwem odwiedzasz nasz profil. Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za pośrednictwem, którego odwiedzasz nasz profil.

13. Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

Przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych (informację na ich temat znajdziesz niżej w Polityce prywatności), możesz więc do nas kierować korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W związku z taką korespondencją przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz inne dane podane przez Ciebie lub inną osobę, która w Twoim imieniu przesyła wniosek o realizację Twoich praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przez nas w następujących celach  i na następujących podstawach prawnych:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowaliśmy się do przesłanego wniosku, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 1. upoważniony do tego personel Administratora;
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego); podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań;
 3. instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe;
 4. podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia działań marketingowych polegających na informowaniu klientów o produktach i usługach oferowanych przez podmiot współpracujący (udostępnienie danych osobowych klientów lub kontrahentów może być realizowane jedynie po uzyskaniu dobrowolnej, uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą na przekazanie jej danych podmiotowi współpracującemu z Administratorem);
 5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 6. w przypadku przetwarzania danych w ramach profili w mediach społecznościowych odbiorcami będą operatorzy tych portali, jak również osoby odwiedzające nasze profile w mediach społecznościowych.

VI. TRANSFER DANYCH POZA EOG

W związku z prowadzeniem przez Administratora profili na portalach społecznościowych lub korzystaniem z cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich, Twoje dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem tego portalu społecznościowego lub podmiotu trzeciego, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych, jak również dostawcy cookies lub podobnych technologii są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, stosownie do rozdziału V RODO. Takimi zabezpieczeniami są w szczególności decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu przez dane państwo trzecie adekwatnych zabezpieczeń danych osobowych lub Standardowe Klauzule Umowne UE. W takich przypadkach możesz zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znaleźć można w polityce prywatności danego portalu lub podmiotu trzeciego:

Google – https://policies.google.com/privacy

LinkediIn –  https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook –  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

YouTube –  https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Twitter – https://twitter.com/en/privacy.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

VIII. PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 2. prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany,
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane w pkt. II („DANE ADMINISTRATORA I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM”) lub III („INSPEKTOR OCHRONY DANYCH”) Polityki prywatności.

Ponadto, w przypadku uznania przez Ciebie, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje jak złożyć skargę znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). 

IX. COOKIES LUB PODOBNE TECHNOLOGIE

W zależności od Twoich ustawień na naszych Stronach internetowych, oprócz cookies lub podobnych technologii (łącznie zwanych dalej dla uproszczenia “cookies”) niezbędnych z technicznego punktu widzenia, możemy używać cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. Cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej lub na dysku twardym Twojego urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Strony internetowej. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przechowywać cookies na Twoim urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania serwisu (te cookies są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów cookies (w szczególności analitycznych lub reklamowych) potrzebujemy Twojej zgody.

Ściśle niezbędne cookies NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na nasze Strony internetowe lub dokonujesz na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron internetowych, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Ciebie za pośrednictwem Stron internetowych. Te cookies nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności. 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę podczas pierwszej wizyty na naszych Stronach internetowych lub później poprzez panel ustawień cookies dostępny na dole naszej strony, będziemy również używać innych cookies, na które wyraziłeś zgodę.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień cookies dostępnego w lewym, dolnym rogu strony internetowej.

X. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawa, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także w przypadku wprowadzenia przez nas zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych.