Dialog z interesariuszami

ANG KWIECIEŃ 2019

Jak co roku, tak i tym razem zorganizowaliśmy spotkania dialogowe z naszymi interesariuszami. 26 lutego 2019 r. odbyły się dwa – jedno z interesariuszami wewnętrznymi (spółdzielcy, eksperci, przedstawiciele centrali) oraz drugie z zewnętrznymi (m.in. przedstawiciele partnerów biznesowych – banków, dostawców, organizacji pozarządowych, organizacji branżowej). Była to dla nas doskonała okazja do poznania opinii, pomysłów i oczekiwań wobec Spółdzielni. W spotkaniach wzięły udział 24 osoby.

Celem sesji dialogowych było podsumowanie 2018 roku, poznanie oczekiwań interesariuszy wobec organizacji, zdefiniowanie oczekiwań względem treści szóstego zintegrowanego raportu Spółdzielni za rok 2018, przyszłych działań Spółdzielni oraz spełnienie wymagań międzynarodowego standardu sprawozdawczości pozafinansowej GRI. Rozmawialiśmy o mocnych i słabych stronach ANG, o najważniejszych obszarach odpowiedzialności branży finansowej, o edukacji finansowej, o oczekiwaniach i planach. Uczestnicy spotkań zostali również poproszeni o ocenę poprzedniego raportu i rekomendacje do kolejnego.

Dialog z interesariuszami - podsumowanie roku 2018
Spotkanie z interesariuszami

Spotkania były prowadzone przez zewnętrznych moderatorów z firmy The Sustainers w oparciu o międzynarodowy standard dialogu AA1000SES, który jest oparty na poniższych zasadach. ANG deklaruje przestrzeganie tych zasad w procesie prowadzenia dialogu z interesariuszami.

ZAPEWNIENIE KOMPLETNOŚCI uwzględnienia wszystkich oczekiwań w odniesieniu zarówno do  istotności zagadnień jak i charakteru działalności firmy
ODPOWIEDZI NA OCZEKIWANIA interesariuszy firmy we właściwy dla nich sposób a także adekwatny do skali i rodzaju działalności firmy
ZAPEWNIANIE ISTOTNOŚCI strategii i raportowania, poprzez odniesienie zgłoszonych oczekiwań do działalności biznesowej firmy oraz jej wpływu na otoczenie
WŁĄCZANIE OCZEKIWAŃ interesariuszy w procesy decyzyjne związane z realizacją działań biznesowych

Źródło: www.accountability.org