Regulamin Infolinii

ZESPOŁU RELACJI Z KLIENTAMI W GRUPIE ANG S.A. 

(dalej: “Regulamin”) 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z usługi infolinii Grupy ANG S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Infolinia ANG”) i wszystkich jej funkcjonalności (dalej: „Usługi”). 2. Usługodawcą jest ANG Odpowiedzialne Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Dziekońskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860811, posiadająca NIP: 5213909027, REGON: 387270774 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.339.456,00 zł. w całości opłacony (dalej „ANG” lub „Spółka”). 3. Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Użytkownik”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Połączenie się z Infolinią ANG oznacza, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

II. Opis Usługi 

1. Infolinia ANG działa od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00, pod numerem telefonu 690 900 070. 

2. Infolinia ANG ma na celu obsługę Użytkownika w zakresie oferowania i dystrybucji produktów będących w ofercie Spółki, w tym kierowania Użytkowników do ekspertów ANG oraz udzielania informacji związanych ze świadczonymi Użytkownikami usługami pośrednictwa finansowego. 

3. Użytkownik ma możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem Infolinii ANG poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na dedykowany numer telefonu zamieszczony na stronie internetowej www.grupaaang.pl. 

4. W przypadku: 

a) wskazania przez Użytkownika danych w widocznych na stronie internetowej angfinanse.pl formularzach kontaktowych, porównywarce hipotecznej, w chatbocie bądź też w kalkulatorach kredytowych, formularzach udostępnionych przez partnerów Spółki; 

b) podjęcia próby nawiązania połączenia z Infolinią ANG poza godzinami jej aktywności, wskazanymi w pkt. 1 powyżej; 

pracownik Infolinii ANG (dalej: “Konsultant”) zastrzega sobie prawo do nawiązania za pośrednictwem Infolinii ANG kontaktu z Użytkownikiem, próbującym skontaktować się ze Spółką. 

5. W celu zapewnienia najwyżej jakości i bezpieczeństwa świadczonej Usługi wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane, o czym Użytkownik jest informowany na początku rozmowy. W razie niewyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej Użytkownik powinien zakończyć połączenie i skontaktować się ze Spółką drogą mailową na adres: klient@angfinanse.pl. 

6. Konsultant każdorazowo przed udzieleniem Użytkownikowi informacji na temat prowadzonych/zleconych działań dokonuje jego identyfikacji. W razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która chce uzyskać informacje, konsultant Infolinii ANG może poprosić o podanie dodatkowych informacji. 

7. Usługa jest świadczona bezpłatnie.

8. Niezależnie od wskazanej w pkt. 7 zasady nieodpłatności Usługi, Użytkownik w przypadku korzystania z Usługi, ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci telefonicznej. Koszty połączenia z siecią telefoniczną odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika. 

III. Warunki techniczne korzystania z Usługi 

1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie aparatu telefonicznego umożliwiającego nawiązanie połączenia z konsultantem Infolinii ANG. 

2. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych w ramach funkcjonowania Infolinii ANG, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Usługi. 

IV. Reklamacje 

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usługi pisemnie na adres: ANG Odpowiedzialne Finanse S.A., ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@angfinanse.pl. 

2. Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku. 

3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację. 

4. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem z Usługi rozstrzygane będą w drodze porozumienia, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między ANG a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru. 

5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z Kancelarią, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

V. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest ANG. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”).

3. Z administratorem można się kontaktować, wysyłając list na adres siedziby spółki lub poprzez e-mail: kontakt@angfinanse.pl. Dodatkowo administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres: IOD@angfinanse.pl. 

4. Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: głos, imię, nazwisko, numer telefonu oraz inne dane, jakie Użytkownik poda nam w trakcie rozmowy, a która jest nagrywana. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące, poprzedzone informacją o nagrywaniu – bez względu na to czy połączenie zostało nawiązane w godzinach, w których infolinia jest aktywna, czy poza tymi godzinami. Dane osobowe zbieramy bezpośrednio poprzez kontakt telefoniczny Użytkownika z konsultantem. 

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach: 

a) zapewnienia prawidłowego przebiegu rozmów za pośrednictwem Infolinii ANG, utrwalanych w formie nagrania – w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika dobrowolną zgodę na nagrywanie rozmowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

b) dążenia do zawarcia umowy z administratorem w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klientów, ograniczenie możliwości dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące połączenia, a także przez osoby odbierające takie połączenia, zabezpieczenie materiału dowodowego (w tym ustalenie sprawcy naruszenia) pozwalającego na wyjaśnienie, czy miało miejsce w/w naruszenie, zapewnienie ochrony danych osobowych osób dokonujących połączenia, a także danych osobowych innych osób, o których mowa w czasie połączenia, umożliwienia obiektywnej oceny realizacji uprawnień przysługujących osobom dokonującym połączeń, w celu obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii, a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie powyżej, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowania treści usług Administratora (np. obsługi infolinii) do potrzeb Użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych Użytkownika miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są: 

a) upoważniony do tego personel Administratora; 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełniania celów dla jakich te dane są zbierane, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi: informatyczne, techniczne, telekomunikacyjne, organizacyjne umożliwiające obsługę infolinii – w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych usług, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; 

c) odbiorcami mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

9. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, w związku z czym: 

a) w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody – dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody, a przypadku, gdy zgoda nie zostanie wycofana – przez okres 3 miesięcy od momentu podjęcia próby nawiązania kontaktu poprzez Infolinię ANG; 

b) gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

c) przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora; d) w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw. 

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres: zgoda@angfinanse.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Użytkownik ma możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

11. Jeśli Użytkownik ma zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzane są jego dane osobowe ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do Inspektora Ochrony Danych IOD@angfinanse.pl. 

12. Zgoda na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego. Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne, ale odmowa ich przekazania może skutkować brakiem możliwości przyjęcia i obsługi zgłoszenia. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej angfinanse.pl/regulaminy/ w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

2. Spółka może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 

a) zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji Użytkownika w porównaniu do dotychczasowej; 

b) konieczności aktualizacji danych Spółki; 

c) zmiany sposobu świadczenia Usługi związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych; 

d) zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez ANG lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Spółki i Użytkownika lub wydania wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez ANG, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Spółki oraz Użytkownika; 

e) zmiany sposobu funkcjonowania Usługi, wynikającej z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.

3. Spółka zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując jego nową wersję na stronie internetowej angfinanse.pl/regulaminy/, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu. 

4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług, jeśli nie akceptuje treści nowej wersji Regulaminu poprzez skontaktowanie się ze Spółką drogą mailową na adres kontakt@angfinanse.pl. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2022 r.