Strategia

Grupę ANG budujemy od 2010 roku. Zaczynaliśmy od grupy kilku osób połączonych pasją i chęcią stworzenia organizacji, której cele biznesowe są realizowane zgodnie z etyką i odpowiedzialnością społeczną i za środowisko naturalne. Wciąż dokładamy wszelkich starań, aby ANG rozwijała się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku zakończyliśmy realizację Strategii Zaangażowania przyjętej na lata 2017-2019. Obecnie pracujemy nad nową strategią na lata 2020-2022, która będzie kontynuacją wcześniejszych założeń, dostosowując się jednocześnie do nowych wyzwań i potrzeb dzisiejszego świata. Najważniejszym celem dotychczasowej strategii było zaangażowanie wszystkich interesariuszy do tworzenia wspólnej wartości, przy jednoczesnym rozwijaniu trwałego i zrównoważonego biznesu. Dzięki niej mogliśmy rozwijać założenia naszego Manifestu. Strategia w sposób zintegrowany – łącząc cele biznesowe i pozabiznesowe – wyznaczyła nam działania w czterech głównych obszarach. Każdy obszar ma przypisaną punktację, w sumie 400 punktów, które pomagają zdefiniować zadania oraz wskaźniki realizacji celu.