Klauzula informacyjna na infolinii

Administratorem Państwa danych osobowych jest ANG Odpowiedzialne Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. Z administratorem można się kontaktować, wysyłając list na
adres siedziby spółki lub poprzez e-mail: kontakt@angfinanse.pl. Dodatkowo administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie związanej z
przetwarzaniem danych osobowych na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
lub mailowo na adres: IOD@angfinanse.pl.
Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: głos, imię, nazwisko, numer telefonu oraz
inne dane, jakie podadzą nam Państwo w trakcie rozmowy, a która jest nagrywana. Monitoringiem
rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące, poprzedzone informacją o
nagrywaniu – bez względu na to czy połączenie zostało nawiązane w godzinach, w których infolinia
jest aktywna, czy poza tymi godzinami. Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa
poprzez kontakt telefoniczny Państwa z nami.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
● zapewnienia prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z klientami za pośrednictwem
systemu infolinii, utrwalanych w formie nagrania – w oparciu o wyrażoną przez Państwa
dobrowolną zgodę na nagrywanie rozmowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
● dążenia do zawarcia umowy z administratorem w zakresie świadczenia usług pośrednictwa
finansowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
● wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in.
podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klientów, ograniczenie możliwości
dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez
osoby dokonujące połączenia, a także przez osoby odbierające takie połączenia,
zabezpieczenie materiału dowodowego (w tym ustalenie sprawcy naruszenia) pozwalającego
na wyjaśnienie, czy miało miejsce w/w naruszenie, zapewnienie ochrony danych osobowych
osób dokonujących połączenia, a także danych osobowych innych osób, o których mowa w
czasie połączenia, umożliwienia obiektywnej oceny realizacji uprawnień przysługujących
osobom dokonującym połączeń, w celu obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem
infolinii, a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie powyżej, ustalenia,
obrony i dochodzenia roszczeń oraz tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby
wewnętrzne Administratora, dopasowania treści usług Administratora (np. obsługi infolinii)
do Państwa potrzeb, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe
udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
W przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż
wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na
przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. a) RODO).
Odbiorcami Państwa danych osobowych może być:
● upoważniony do tego personel Administratora;
● podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełniania celów
dla jakich te dane są zbierane, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi:
informatyczne, techniczne, telekomunikacyjne, organizacyjne umożliwiające obsługę infolinii – w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych usług, wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora;

● organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w
tym profilowania.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane, w związku z czym:
● w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody – Państwa dane osobowe będą
przetwarzane do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody, a przypadku, gdy zgoda nie
zostanie wycofana – przez okres 3 miesięcy od momentu podjęcia próby nawiązania kontaktu
poprzez infolinię;
● gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy
przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
● przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
● w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres
ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody
jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres: zgoda@angfinanse.pl żądania wraz z
podaniem danych użytkownika. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, mają Państwo możliwość wniesienia w dowolnym
momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzane są Państwa dane osobowe mają
Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do Inspektora Ochrony Danych IOD@angfinanse.pl.
Zgoda na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu
uzyskania połączenia telefonicznego. Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy jest
dobrowolne, ale odmowa ich przekazania może skutkować brakiem możliwości przyjęcia i obsługi
zgłoszenia.