Otrzymaliśmy certyfikat „Zatrudnienie Fair Play”

Budowanie kapitału ludzkiego jest jedną z wizji zawartych w naszej Strategii Radości na lata 2014-2016. Pod koniec 2014 roku poddaliśmy się certyfikacji „Zatrudnienie Fair Play” i właśnie otrzymaliśmy nasz certyfikat 🙂

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych poddała się certyfikacji w ostatnim kwartale 2014 roku. Nasze procesy i procedury dotyczące kapitału ludzkiego zostały poddane audytowi przeprowadzonemu przez Panią Paulinę Bednarz, certyfikowanego audytora systemu „Zatrudnienie Fair Play”.

Standard Zarządzania Zasobami Ludzkimi ZFP-2007, IPED (standard „Zatrudnienie Fair Play”) to profesjonalny system zarządzania kapitałem ludzkim, który ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników organizacji w tworzenie jej sukcesu. Został wypracowany w oparciu o różnorodne doświadczenia polskie i zagraniczne, które z jednej strony usprawnia zarządzenie pracownikami, a z drugiej zapewniają przestrzeganie zasady równych szans i niedyskryminacji w zatrudnieniu.

Jako organizacja, która wdrożyła standard „Zatrudnienie Fair Play” mamy opracowane stosowne procedury i stosujemy je w praktyce w zakresie 15 procesów obejmujących następujące zagadnienia: misja organizacji, system wartości biznesowych i etycznych, strategia rozwoju organizacji, strategiczne planowanie rozwoju zasobów ludzkich, operacyjne planowanie zatrudnienia, rekrutacja pracowników, adaptacja zawodowa pracowników, rozwój zasobów ludzkich, ocenianie pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami, motywowanie pracowników, włączanie pracowników do uczestnictwa w zarządzaniu organizacją, rozwiązywanie konfliktów i zapewnienie dobrych relacji międzyludzkich, odchodzenie pracowników i ocena jakości zarządzania zasobami ludzkimi.

Dowiedz się więcej o standardzie „Zatrudnienie Fair Play” na stronie standardu.