Manifest

czworo ludzi podpisuje polisę ubezpieczenia mieszkania

Misja

Chcemy dostarczać ludziom usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać.

Tworzymy środowisko pracy oparte na odpowiedzialności, współwłasności i współstanowieniu. Odbudowujemy zaufanie do branży finansowej, na pierwszym miejscu stawiając dobro klienta. Rozwijamy się w sposób zrównoważony, pamiętając o naszym wpływie na ludzi i środowisko.

Wizja

Biznes efektywny długoterminowo

Budujemy organizację, która systematycznie rośnie pod kątem przychodów i zatrudnienia, rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie, tworząc biznes efektywny długoterminowo, trwały i pożyteczny.

Ludzie są naszą wartością

Człowiek jest najważniejszym źródłem wartości firmy. Chcielibyśmy, aby nasze współpracowniczki i współpracownicy identyfikowali się z misją, wizją i wartościami naszej organizacji, traktując pracę jak służbę i jako źródło rozwoju osobistego, spełnienia zawodowego i radości. Z różnorodności czerpiemy siłę – jesteśmy otwarci na każdego człowieka bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy inne cechy. Niezwykle ważne jest dla nas również budowanie kapitału etycznego, który rozumiemy jako gotowość firmy i jej społeczności do zaangażowania i walki w imię przyjętych wartości.

Tworzymy kapitał społeczny

Angażujemy się na rzecz dobra wspólnego. Budujemy kapitał społeczny, dzieląc się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Służymy społeczeństwu i widzimy naszą odpowiedzialność obywatelską.

Dbamy o środowisko

Chcemy nie tylko eliminować swój negatywny wpływ na środowisko, ale również mieć swój udział w zapewnieniu przyszłym pokoleniom dostępu do zasobów naturalnych w stopniu nie mniejszym niż ten, jaki stał się naszym udziałem. Podejmujemy działania i promujemy postawy pro-ekologiczne.

Wartości

Ludzie

Chcemy pracować z najlepszymi specjalistkami i specjalistami z branży finansowej, stwarzając im najlepsze z możliwych warunki do pracy i rozwoju. Tworzymy środowisko ludzi wspierających się nawzajem, dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wrażliwych i zaangażowanych społecznie. Rozmawiamy z naszymi współpracownikami, partnerami finansowymi i klientami szczerze i otwarcie. Chwalimy się naszymi sukcesami i nie chowamy głowy w piasek, gdy nadchodzą trudne momenty.

Szacunek

Traktujemy z szacunkiem naszych klientów, partnerów, współpracowników, pozostałych interesariuszy oraz siebie nawzajem. Chcemy zapewniać najwyższą jakość obsługi każdemu klientowi, z poczuciem szacunku i wrażliwości dla niego jako człowieka.

Równowaga

Chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony. Jesteśmy odpowiedzialni za naszych współpracowników, partnerów, klientów i środowisko Oznacza to dla nas podejmowanie zarówno decyzji strategicznych, jak i bieżących – operacyjnych – kierując się interesem wszystkich interesariuszy. Przy tym wierzymy, że przedsiębiorcy mają do odegrania szczególną, twórczą i sprawczą rolę wobec świata.

Edukacja

Bez kształcenia zawodowego i humanistycznego zatrzymujemy się w miejscu – tylko ludzie, którzy się kształcą mogą zmieniać świat, rozumieć go i szanować innych ludzi. Tempo zmiany naszego otoczenia wymaga od nas nieustannej edukacji, bo tylko dzięki temu będziemy mogli być najlepsi w tym, co robimy oraz odnajdziemy w życiu spełnienie i radość. Zachęcamy naszych współpracowników do ciągłego rozwijania swoich kompetencji zawodowych i prywatnych zainteresowań.

Etyka

Podział na dobro i zło mają dla nas fundamentalne znaczenie. To znaczy, że w codziennej pracy i poważnych wyborach zawodowych kierujemy się zasadami etycznymi. Dzięki temu budujemy zaufanie wśród naszych klientów oraz współpracowników. Wymagamy od siebie nieskazitelnych postaw i angażujemy się w utrzymywanie wysokiego standardu etycznego w całym sektorze finansowym.

Radość

To naszym zdaniem jedno z najważniejszych uczuć ludzi w działaniu. Chodzi o uczucie, bez którego nie możemy myśleć o szczęściu i spełnieniu. Chcemy, aby dzięki współpracy z nami – nasi współpracownicy, klienci, partnerzy biznesowi i inni interesariusze – czuli radość, byli zadowoleni i mieli poczucie, że dostali od nas coś wyjątkowego.

Przedsiębiorczość

To ona zmienia świat. Jesteśmy kooperatywą ludzi z inicjatywą, samodzielnych w myśleniu i kreatywnych – to jest nasza droga do niezależności zawodowej i osobistej.

Zaangażowanie

Chcemy tworzyć zaangażowaną społeczność współpracowników, wspierającą się i podążającą w kierunku zgodnym z naszymi wartościami. Chcemy, by członkowie naszej społeczności zawsze stawiali pytania o to, co mogą zrobić dla naszej społeczności, a nie co społeczność może zrobić dla nich. Nie zapominamy przy tym podmiotowości każdego z nas i wagi indywidualności.

Współpraca

Każdy z nas oddzielnie jest w stanie zrobić wiele dla siebie i innych, jednak dopiero połączona energia nas wszystkich wspiera realizację tej wizji. Dlatego wspólnie działamy na rzecz budowy i rozwoju kapitału społecznego, który jest podstawą współpracy opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Jako część międzynarodowej społeczności wspieramy globalny plan działań na rzecz ludzi i ich dobrobytu, oraz naszej planety, wyrażony w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs). W szczególności wspieramy realizację następujących z nich.

Cele SDGs, które zobowiązaliśmy się realizować:

Dobra jakość edukacji. Chcemy kształcić świadomych i odpowiedzialnych obywateli i konsumentów. Oferujemy naszej społeczności liczne możliwości rozwoju. Dzielimy się też wiedzą i doświadczeniem podczas wykładów, warsztatów i konferencji. Promujemy czytelnictwo i biblioteki zakładowe.

Wzrost gospodarczy i godna praca. Model biznesowy ANG opiera się o zasady dialogu, współpracy, współwłasności. Dlatego też m.in. wspieramy przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, jesteśmy partnerem konkursu eS Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych czy konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości.
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Naszych klientów zachęcamy do rozwagi w korzystaniu z usług finansowych. Aktywnie promujemy ideę odpowiedzialnej sprzedaży, m.in. poprzez serwis OdpowiedzialneFinanse.pl, projekt Nienieodpowiedzialni.pl oraz Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży, której jesteśmy inicjatorem i Sygnatariuszem.
Równość płci. Formuła spółdzielni oznacza m.in. równościowe i emancypacyjne podejście do zarządzania. Opiera się na poszanowaniu różnorodności i równych prawach dla wszystkich jej członków, niezależnie od płci czy innych cech. Jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności, dbamy o poszanowanie jej zapisów i nie akceptujemy żadnych przejawów dyskryminacji.
Mniej nierówności. Jako forma prawna spółdzielni udowadniamy, że współwłasność produkcji jest właściwą drogą do zmniejszania nierówności. Chodzi nam o sprawiedliwy udział wytwórców w podziale wypracowanej wartości. Wierzemy również, że odpowiedzialna branża finansowa zapewnia jak największej liczbie obywateli postęp gospodarczy i dobrobyt.
Partnerstwa na rzecz celów. Wiemy, że nie zmienimy świata działając osobno. Chcemy łączyć siły z innymi organizacjami, dokonać realnej zmiany w otoczeniu. Dlatego angażujemy się w inicjatywy branżowe, krajowe i międzysektorowe, a do własnych projektów zawsze zapraszamy partnerów.